Tokyo 1964 – Designers


Head of the Design Department

Katsumi Masaru


Olympic Emblem

Yusaku Kamekura

Paralympic Emblem

unknownMain Poster

Yusaku Kamekura

Sports Posters

Yusaku KamekuraSports Pictograms

Katsumi Masaru, Yoshiro Yamashita

Signage Pictograms

Katsumi Masaru, Yoshiro Yamashita